Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (Năm học 2017 – 2018)

Thực hiện theo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017 – 2018, Khoa thông báo đến sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016, 2017 trình tự và thời gian thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện như sau:

1. Đánh giá của tập thể lớp:

–  Lớp trưởng/Bí thư chủ động triển khai cho sinh viên tự đánh giá theo BM01 (Cột "SV tự đánh giá"). 

  Lớp trưởng/Bí thư tổ chức họp lớp để đánh giá ở cột "Tập thể lớp đánh giá", hoàn tất biên bản theo BM02. Điểm TBNH của các SV trong lớp có sẵn trong file BM05 (Khoa sẽ gửi cho Bí thư/Lớp trưởng qua email).

–  Lớp trưởng/Bí thư nhập điểm rèn luyện của tất cả sinh viên trong lớp vào BM05. Khi nhập điểm Lớp trưởng/Bí thư đánh STT theo STT trong danh sách lớp tại BM05 vào góc trên bên phải bảng điểm rèn luyện của SV.

– Thời hạn để lớp trưởng nộp lại toàn bộ báo cáo tự đánh giá của sinh viên (sắp xếp theo STT từ nhỏ đến lớn), biên bản họp lớp theo BM02, danh sách tổng hợp theo BM05 về VP. Khoa là trước ngày 15/10/2018Đối với BM05 gửi thêm file mềm về địa chỉ email lochuynh@huflit.edu.vn với tiêu đề mail: [DRL1718] – <Lớp>

*** Lưu ý: 

– Báo cáo tự đánh giá (BM01) phải có đầy đủ chữ ký của sinh viên và đại diện Ban Cán sự lớp (Lớp trưởng/Bí thư).

– Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện phải có đầy đủ chữ ký của đại diện Ban Cán sự lớp (Lớp trưởng/Bí thư) và Giảng viên cố vấn. 

– Danh sách tổng hợp theo BM05 phải có chữ ký của đại diện Ban Cán sự lớp (Lớp trưởng/Bí thư).

2. Đánh giá của Hội đồng cấp Khoa: Hội đồng cấp Khoa sẽ tổ chức đánh giá trước ngày 25/10/2018 để tổng hợp kết quả gửi lên Hội đồng đánh giá cấp trường.

3. Đánh giá của Hội đồng cấp trường: Hội đồng cấp Trường sẽ đánh giá và thông báo kết quả rèn luyện năm học 2017 – 2018 của tất cả sinh viên vào cuối tháng 12/2018.

 

Việc đánh giá rèn luyện là quyền lợi, đồng thời cũng là nghĩa vụ của sinh viên, Khoa đề nghị sinh viên và Ban Cán sự lớp nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng.